Vrienden van het Flevopark

Actueel

1 -> Evenementenbeleid
Het evenementenbeleid zal vanaf 2018 centraal in de stad worden geregeld en gaat uit van een aantal nieuwe uitgangspunten.  Over de geluidsbelasting en de nieuwe locatieprofielen kon tot 22 september een reactie worden gegeven. Lees hier onze reactie.

Op 11 januari 2018 kwam de commissie Algemene Zaken van de Gemeenteraad bijeen om te praten over de locatieprofielen van ‘evenemententerreinen’ en het geluidbeleid. De Vrienden spraken in net als zo’n 35 anderen.  Heel vervelend was dat het stedelijk evenementenbureau het aantal bezoekers van het ene grote besloten evenement in het Flevopark heeft vastgesteld op 20.000, terwijl de stadsdeelraad in 2016 had besloten dat het bij 15.000 zou moeten blijven. InspreeknotitieVriendenFlevopark_commAZ_
Gelukkig werd op de raadsvergadering van 14 februari 2018 een motie aangenomen om het aantal bezoekers van het grote evenement in het Flevopark te houden op max. 15.000 (in plaats van de voorgestelde 20.000),  Daarmee wordt recht gedaan aan eerdere besluiten in de stadsdeelraad. En het park wordt in elk geval niet zwaarder belast dan nu het geval is, hoewel we vinden dat het Flevopark voor grote, zware en afgesloten festivals eigenlijk helemaal niet geschikt is. Andere moties bv over het maximaal  25% afsluiten van een park t.b.v. een evenement, werden helaas weggestemd. Het vastgestelde parkprofiel kunt u hier lezen. 2018_Locatieprofiel Flevopark versie maart 2018

2 -> Ambitiedocument Flevopark

Het Ambitiedocument Flevopark is opgesteld door ambtenaren van Stadsdeel Oost en schetst een toekomstbeeld voor het Flevopark. Het is het voorlopige resultaat van een aantal bijeenkomsten met belanghebbenden in en rond het Flevopark, waaronder natuurlijk de Vrienden van het Flevopark. Op 5 september 2017  bespraken we onze concept-reactie op een algemene ledenvergadering. Onze reactie n.a.v. deze bespreking en een aanvullende reactie op het definitieve ambitiedocument kunt u hier downloaden: Reactie VVF op definitieve Ambitiedocument

Vervolgens werd op dinsdag 20 februari 2018 het ‘Ambitiedocument Flevopark’ besproken in de stadsdeelraad.
De definitieve versie kunt u hier vinden: Ambitiedocument_Flevopark_DEF_21_februari_2018 . Achtergrond van het document is de verwachte toename van het bezoek aan en gebruik van het Flevopark, door oa (toekomstige) bewoners van het Cruquiusgebied en Zeeburgereiland. De uitdaging is om het natuurlijk karakter van het park (inclusief Nieuwe Diep) te behouden (en liefst ook te versterken) tezamen met het in goede banen leiden van de hogere bezoekersaantallen.