Vrienden van het Flevopark

Vrienden van het Flevopark, welkom!

lid worden

Lid worden kan door jaarlijkse overmaking van minimaal 10 euro naar reknr. NL10 ASNB 8804 6950 56 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Flevopark, Amsterdam o.v.v. contributie en jaartal. Stuur daarnaast s.v.p. een mail naar flevoparkvriend@gmail.com met uw adresgegevens.

Standpunt VRIENDEN VAN HET FLEVOPARK t.a.v. voorgenomen vergunning betr. No-Art-Festival (23/24 juni)

NO-ART… NO WAY!

Vereniging Vrienden van het Flevopark staat sinds haar oprichting voor een groen Flevopark waar rust en de flora- en faunadiversiteit floreren en zegevieren. Kleinschalige vormen van ontspanning en vertier kenmerken elk modern stadspark. Daarvan zijn wij warme voorstanders. 

Maar grootschalige, commercieel gerichte massa-evenementen met daarop gerichte uitgebreide technische en horeca-voorzieningen met langdurige op- en afbouw zijn voor ons uit den boze.

Ons Flevopark werd in de jaren dertig aangelegd als stadspark om de krap behuisde inwoners ruimte, rust en frisse lucht te kunnen bieden. De vermaarde flora- en faunakenner en natuurbeschermingspionier Jac.P.Thijsse (van o.m. de Verkade-albums) stond aan de wieg van dit park-idee. Ondanks de kaalslag in de oorlogsjaren (voor brandhout) beschikken we nu over een bosrijk, multifunctioneel en bio-divers park.

Onze Flevo-Vriendenclub werd opgericht naar aanleiding van de komst van het Appelsap-festival (rap & hiphop): een vrolijke en kleurrijke internationale happening, maar te massaal – dus slecht voor de rust en biodiversiteit in het park.

* Betaalmuren

Bovendien zien wij het (deels) afsluiten van ons park met ondoordringbare betaalmuren als een onaanvaardbare aantasting van de gebruikersrechten ten aanzien van onze openbaar toegankelijke parken en als een te forse aanslag op de gezochte rust.

Wij zijn mordicus tegen verpretparkisering binnen onze parken die hiervoor uitdrukkelijk niet die functie hebben. De discussie hierover is bekend. Het gemeentebeleid werd mede door toedoen van diverse acties door buurtbewoners en parkgebruikers gewijzigd.

* Gemeente: even een geheugenopfrisser!

Locatieprofielen werden opgesteld. 

Zie:

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/evenement-organiseren/locatieprofielen-evenementen

Bij Flevopark staat hier ondermeer:

maximaal 1 groot evenement per jaar (>2.000 bezoekers MAX 15.000)

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/dieren-amsterdam/laat-vogels-rustig-broeden/

Bij Nadere maatregelen ter bescherming van flora en fauna staat:

geen grote evenementen tijdens het broedseizoen.

De gemeente Amsterdam stelt dus conform haar eigen beleid dat er geen groot festival in de lente en zomer kan plaatsvinden in het Flevopark. Blijkbaar moeten wij de gemeente nu herinneren aan haar eigen beleidsuitgangspunten.

* Toegenomen gebruikersdruk

De gebruikersdruk op ons openbaar stedelijk groen neemt toch al toe over de hele linie, vooral als gevolg van versnelde verstedelijking van onze directe omgeving – zoals bijvoorbeeld de grootschalige nieuwbouw op het Zeeburgereiland en IJburg.

In plaats van meer grootschalige festivals, toegangsbeperkingen en een stadsstrand komen wij actief op voor stadsrust en biodiversiteit en promoten we deze groene oase als milieu-educatiehotspot – ter meerdere lering en bijzonder vermaak! Geheel in de geest van de voortreffelijke natuurziener Jac.P.Thijsse.

Tijdens het beheer en onderhoud van de natuur is het belangrijk dat organisaties rekening houden met de bescherming van nesten, rustplaatsen en de eieren van vogels. Zo beschermen we samen de natuur. Dit is onderdeel van de Wet Natuurbescherming. 

* Natuurtoets

De Natuurtoets (TAUW, 23 maart j.l.) ten behoeve van de ecologische beoordeling voor het NO-ART-Festival meldt in haar rapport een veelheid aan voorwaarden en beperkingen vóórdat een dergelijk grootschalig festival hier zou kunnen plaatsvinden.

“De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de Natuurwetgeving. Het wetgevende onderdeel ‘Soortenwetgeving’ mag niet worden overtreden”, aldus de Natuurtoets.

“Het festival is mogelijk strijdig met de Wet Natuurbescherming vanwege het mogelijk voorkomen van beschermde soorten.”

En: “Doordat een festival geen wettelijk belang dient kan er geen ontheffing afgegeven worden. Wel moet ervoor worden gezorgd dat de Natuurbeschermingswet, onderdeel Soortenbescherming, niet overtreden wordt.”

Dit TAUW-rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van de actuele flora en fauna in het Flevopark. Genoemd worden: mogelijke broedlocaties van vogels met jaarrond beschermde nesten, maar ook algemene broedvogels; verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren; landhabitat amfibieën; verblijfplaatsen van vleermuizen.

– Vleermuizen: er leven diverse soorten vleermuizen in het Flevopark die in deze periode ook jongen hebben. Alle vleermuzien zijn zwaar beschermd. Het rapport beweert dat lage tonen geen verstoring zijn voor vleermuizen die alleen gevoelig zijn voor hoge tonen. Wij vermoeden dat een vleermuisdeskundige hier gehakt van maakt. Wij zullen dit checken bij betreffende terzake deskundigen (Vleermuiswerkgroep Nederland-VLEN).

– Vogels: het Flevopark heeft een van de grootste reigerkolonies van de stad. Die broeden dan en moeten hun jongen voederen. De belangrijkste locatie waar zij kikkers, amfibieën, kreeftjes en vissen halen is de poel bij de grote weide waar het festival plaats zal vinden.

– Amfibieën: in de poel van de grote weide leven veel kikkers (zeker twee soorten), padden en salamanders. Die hebben juist in deze periode kikkerdril/kikkervisjes. Als 15.000 mensen dat water verstoren en vervuilen is dit ernstig.

– Grondgebonden kleine zoogdieren hebben ook jongen in deze periode. Denk aan egels, diverse soorten muizen, konijnen, het vossenpaar, bunzingen en marters. Ook een ree is gesignaleerd.

– Bodemleven wordt ernstig verstoord, vooral wegens dansen door de massa der bezoekers, verzakking van de bodem en verdere afkalving van de oevers.

* Welke vraagstelling?

Maar met welke vraagstelling is TAUW benaderd door de festivalorganisatie? Het lijkt er sterk op dat de vraag exclusief gericht was op het à priori moeten doorgaan van dit festival: ondanks de Natuurwetgeving waarlangs dit massa-evenemant à forteriori gewoon verboden zou moeten worden.

Deze contradictie verklaart de hele waslijst van voorgestelde voorwaarden en maatregelen waarmee TAUW komt aanzetten: voorwaarden en maatregelen die volgens ons niet adequaat en tevens onuitvoerbaar zijn. Het gaat niet om de vraag hoe dit massa-evenement door zou moeten kunnen gaan, maar om de vraag óf het zou kunnen doorgaan. Dit TAUW-rapport getuigt wellicht van goede wil, maar zien wij niet als een politiek en ecologisch onafhankelijk geluid.

De Natuurwetgeving vereist zorgplicht voor de natuur en zeker tijdens het broedseizoen. Plaatsing van omheiningen rond elk mogelijk stuk struikgewas en andere parkpercelen is een gotspe, als we ons realiseren en voor ogen zien hoe een lawaaiig festival met duizenden bezoekers met veel kunstlicht er in de praktijk uitziet. Bovendien zijn vernielingen niet uitgesloten, ook niet tijdens de lange op- en afbouwfasen.

De TAUW-conclusies achten wij – letterlijk – als kortzichtig en een uiting van naïef kortetermijn-denken. Het gaat om bescherming van in de verdrukking zijnde planten- en diersoorten die op zoek zijn naar nieuwe leefgebieden in ons park – ook de allerkleinste soorten. Ook de langere termijn speelt hierin een cruciale rol, zeker middenin het broedseizoen. Rust is essentieel.

Via het nemen van acht maatregelen kunnen overtredingen worden voorkomen en is een ontheffing niet nodig, stelt TAUW.

Zo zouden randen en bosschages moeten worden afgezet met hekken door een ecoloog ten behoeve van grondgebonden zoogdieren. 

Zo zou een broedvogelcontrole moeten worden uitgevoerd door een ecoloog, ruim voor de start van de werkzaamheden. 

Zo zouden bij broedgevallen zichtdichte schermen geplaatst moeten worden en een verstoringsvrije zone ingesteld moeten worden om deze locaties te ontzien.

Zo zouden een oevercontrole ten aanzien van de ringslang en een plantencontrole volgens de gedragscode van de gemeente Amsterdam moeten worden uitgevoerd. 

Zo zou de mogelijke aanwezigheid van de rugstreeppad moeten worden geïnventariseerd, zo zouden poelen moeten worden afgezet, zo zouden opgaande begroeiing en waterpartijen niet direct mogen worden belicht en de Japanse duizendknoop geïsoleerd. 

Volgt u het nog?

Dergelijke voorwaarden en maatregelen zien wij als een absurde Kafka-iaanse doorvoering van ecologische regelzucht, waarmee zowel de naar plezier zoekende festivalganger als de opschrikkende beestjes en de plantjes zouden moeten worden ingetoomd.

En deze surrealistische “oplossingen” kunnen slechts voortkomen uit een foute vraagstelling aan de TAUW-toetsers.

Deze onderzoeksresultaten zijn – heel simpel – in strijd met zowel de Natuurbeschermingswet als met het huidige gemeentelijk festivalbeleid.

De Vrienden van het Flevopark achten deze voorgestelde ridicule operaties niet slechts praktisch onmogelijk, niet effectief, dus uiterst onwenselijk. 

* ONZE CONCLUSIE

Dit NO-ART-Festival kan en mag niet doorgaan conform de huidige voorliggende vergunningsaanvraag.

De voorgestelde eerste festivaldag is, naar wij vrezen, een mogelijke opstap naar een volledig tweedaags festival. Ook op deze eerste avond (deels gratis, met kunstexposities en culturele live-performances) geldt toegangscontrole middels een betaalmuur.

De Vrienden van het Flevopark zijn vóór kleinschalige natuur- en cultuurgerichte, parkvriendelijke evenementen!

Bestuur Vrienden van het Flevopark 

Recent de oude en nieuwe meester

Het Flevopark is een prachtig natuurlijk park in Amsterdam-Oost. Het ligt aan de rand van de Indische Buurt, tussen de Joodse Begraafplaats en het Nieuwe Diep. Deze oude begraafplaats, het Flevoparkbad en het terrein van Jeugdland (helaas onderbroken door de tennisclub) maken ecologisch gezien deel uit van het Flevopark. Wij zien het park en omgeving als een samenhangend geheel van groen en water. De Vrienden richten zich op het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Flevopark en omgeving in Amsterdam-Oost. We zijn ervan overtuigd dat je als stadsbewoner dichtbij waar je woont rust en natuurlijkheid moet kunnen ervaren als contrast met de drukke stad. Het Flevopark is daar bij uitstek dé plek voor.

Belangrijk vinden we ook het behoud van het park als historisch en cultureel erfgoed, en de sociale- en buurtfunctie van het park. We zien het park als een plek waar kleinschalige evenementen en activiteiten kunnen plaatsvinden die passen bij de schaal en het natuurlijke karakter van het park.