Vrienden van het Flevopark

Hellingbaan Javaplantsoen

De verbetering van de toegang tot het Flevopark vanaf het Javaplantsoen met onder meer een nieuwe hellingbaan is in principe een goed idee. Maar bij de uitwerking van de plannen bleek dit ten koste te gaan van veel meer groen en bomen dan aanvankelijk was voorgesteld door stadsdeel Oost.

Gevolg is dat in totaal 10 bomen gekapt zouden moeten worden inclusief verwijdering van de gehele groenstrook die de drukke Insulindeweg scheidt van het Javaplantsoen. We zijn in bezwaar gegaan tegen de voorgenomen kap en hebben diverse alternatieven aangedragen.

We hebben Luc Lefèvre, landschapsontwerper en adviseur van onze vereniging, gevraagd te kijken naar een alternatief waarin zowel rekening is gehouden met het groen als met de eisen die gesteld worden t.a.v. de toegankelijkheid. Het resultaat is een verlengde hellingbaan in combinatie met de oude hellingbaan aan de noordzijde met slechts geringe risico’s voor de bomen aldaar. En de belangrijke bosschage met bomen aan de zuidkant, die de drukke Insulindeweg scheidt van het Javaplantsoen, kan dan behouden blijven.

Onze variant heeft de volgende voordelen:

a) Het is naar schatting voor minder dan de helft van het voorgenomen bedrag (€ 193.000) uitvoerbaar! Waarom? De oplossing (verlengen van de hellingbaan met 13.00 m) wordt grotendeels gevonden binnen de bestaande verharding. Tevens kunnen bijna alle bestaande bakstenen keermuren behouden blijven.

b) Er hoeft geen nieuw tracé gemaakt worden en er hoeven geen bomen gekapt.

c) Verkeerstechnisch is deze variant beter en veiliger daar de hellingbaan evenwijdig (en niet haaks zoals het DO) aansluit op de hoofdas.

We hebben een en ander al toegelicht op een hoorzitting van 8 juni. We hebben onze bezwaren tegen het besluit van stadsdeel Oost verder verwoord in een zienswijze (zie bestand).

Zienswijze Hellingbaan en alternatief VVF

Verbetering van de toegankelijkheid van het Flevopark is heel belangrijk. Maar behoud van groen in de buurt is ons inziens net zo belangrijk voor bewoners van de stad.