Vrienden van het Flevopark

Statuten

De Vereniging staat geregistreerd bij de KvK onder nr. 60158247. De eerste twee artikelen over het doel van de Vereniging Vrienden van het Flevopark geven weer wat we willen bereiken en natuurlijk ook hoe.

STATUTEN VERENIGING VRIENDEN VAN HET FLEVOPARK
Artikel 1
De vereniging is genaamd: Vereniging Vrienden van het Flevopark en heeft haar zetel te Amsterdam. Zij is voor onbepaalde tijd aangegaan.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. Het bevorderen van het leefmilieu in Amsterdam, waarbij zij zich in het bijzonder richt op versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Flevopark en omgeving in Amsterdam-Oost. Belangrijke waarden zijn:
♦ het park en omgeving als belangrijk en samenhangend leefgebied voor planten en dieren;
♦ het park en directe omgeving als onlosmakelijke onderdeel van de ecologische structuur en de hoofdgroenstructuur van de stad Amsterdam;
♦ het kunnen ervaren van rust en natuurlijkheid als contrast met de drukke stad;
♦ het park als historisch en cultureel erfgoed, met respect voor het ontwerp en het specifieke natuurlijke karakter van het Flevopark;
♦ de sociale- en buurtfunctie van het park > daarbij geldt:
– het park als een, altijd en voor iedereen toegankelijke, openbare plek;
– het park als een plek voor kleinschalige evenementen en activiteiten die passen bij de schaal en het natuurlijke karakter van het park.
Definitie gebied:
Het gebied Flevopark e.o. wordt begrensd door de Ringvaart, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Lozingskanaal en de bebouwing van de Indische Buurt (Kramatweg) en vormt samen met het Nieuwe Diep een samenhangend geheel van groen en water.
b. het bevorderen van een goed beheer, inrichting en onderhoud van het park evenals een passend en evenwichtig gebruik van het park en de directe omgeving.
c. het behouden en verbeteren/versterken van het natuurlijk en historisch karakter van het gebied Flevopark in al zijn facetten.

2. De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken door:
a. Het stimuleren van interesse voor het park en het geven van informatie over het park;
b. het verhogen van inzicht in de natuur bij haar leden en derden;
c. Het nemen van initiatieven die de functie van het park voor gebruikers versterkt zoals het organiseren/faciliteren van kleinschalige activiteiten met een ontspannend, cultureel en/of educatief karakter (natuurrondleidingen) voor zover ze qua omvang en karakter passen bij het natuurlijke karakter van het park;
d. Leden en vrienden te werven die de doelstelling van de vereniging onderschrijven, via haar website, mailings en andere media;
e. Zich op de hoogte te houden van beleidsvorming en uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot het Flevopark en directe omgeving en daar ook voorstellen voor te doen;
f. In gesprek te gaan, gezamenlijk op te trekken en zo nodig druk uit te oefenen op de politiek om het belang van het Flevopark en omgeving als groene oase te verdedigen tegen bedreigingen en/of niet bij het park passende functies of activiteiten – zoals bijvoorbeeld parkeergelegenheid en nieuwe bebouwing in het parkgebied, onttrekken van groen en verstenen van het park, disproportionele horecavoorzieningen, activiteiten die de draagkracht van het park te boven gaan, disproportionele geluidsversterking, afsluiting van (delen) van het park voor evenementen, het toevoegen van voorzieningen die niet passen bij het natuurlijke karakter van het park en dergelijke;
g. het samenwerken met, of het verlenen van steun aan, organisaties en personen die een doel nastreven soortgelijk of verwant aan het doel aan de Vereniging;
h. Het aanwenden van alle wettige middelen die voor het bereiken van
de gestelde doelen nodig of bevorderlijk zijn.